REGISTRATION | ТІРКЕУ | РЕГИСТРАЦИЯ
ONLINE FORUM "STUDYING AT UNIVERSITIES OF KAZAKHSTAN"

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ОҚУ» ОНЛАЙН-ФОРУМЫ

ОНЛАЙН-ФОРУМ "ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА"

11.06.2024
15:30 p.m. Astana (GMT +5)

Desirable Bearings of Studies | Оқудың қалаулы бағыттары | Желаемые направления обучения
Details of participation and reference to the Zoom-conference will be sent to the email you showed.
Қатысу туралы толық ақпарат және Zoom-конференцияға сілтеме өзіңіз көрсеткен электрондық поштаға жіберілетін болады.
Подробности участия и ссылка на Zoom-конфиренцию будут высланы на указанную вами электронную почту.
E-mail: higheredu@bilim.expert
Телефон: +7 778 312 37 64
Made on
Tilda